Algemene Voorwaarden
Jouw Logopedist

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. Jouw Logopedist: gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74361538 handelend onder de naam Jouw Logopedist.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jouw Logopedist een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Jouw Logopedist voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online ondersteunen van ouders middels online cursussen, particulieren en/of ondernemers met een hulpvraag op het gebied van de logopedie.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jouw Logopedist en klant krachtens welke Jouw Logopedist de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Jouw Logopedist.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Jouw Logopedist worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.jouwlogopedist.com


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jouw Logopedist gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, online cursussen en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het plaatsen van een online bestelling bij Jouw Logopedist verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Jouw Logopedist en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Jouw Logopedist zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.


ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Jouw Logopedist en het voldoen aan de daarbij door Jouw Logopedist gestelde voorwaarden.

3.2.Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jouw Logopedist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3.Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Jouw Logopedist het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


ARTIKEL 4. PRIJZEN EN AANBIEDINGEN 

4.1. Als de klant een aanbod van Jouw Logopedist niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

4.2. Jouw Logopedist zal via de website aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij een bestelling via de website. De in de aanbiedingen via de email genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. Op de website staat tevens de overeengekomen prijs van het gekozen product.

4.3. Alle door Jouw Logopedist gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.4. Jouw Logopedist behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.

4.5. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Jouw Logopedist zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde cursus dan is Jouw Logopedist bevoegd deze wijzigingen te wijzigen en ook de prijzen aan te passen.


ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR JOUW LOGOPEDIST

5.1.Jouw Logopedist spant zich in om de gegevens die Jouw Logopedist voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.2. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Jouw Logopedist met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.3. Jouw Logopedist is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, evt. bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Jouw Logopedist en/of overige promotionele uitingen van Jouw Logopedist.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT 

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Jouw Logopedist te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Jouw Logopedist onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Jouw Logopedist om verzoekt.

6.3. Bij klachten over de door Jouw Logopedist geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Jouw Logopedist binnen 7 dagen na levering van het product. De klant vrijwaart Jouw Logopedist één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.5. Wanneer Jouw Logopedist inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Jouw Logopedist is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.6. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Jouw Logopedist tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.7. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Jouw Logopedist mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Jouw Logopedist.

6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.


ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Jouw Logopedist te hanteren leveringstermijn verschilt per product en is te vinden op de website.

7.2. Een door Jouw Logopedist vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Jouw Logopedist niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Jouw Logopedist, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Jouw Logopedist mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Jouw Logopedist zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jouw Logopedist geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.


ARTIKEL 8. BETALING 

8.1. Het product kan alleen afgenomen worden na betaling van het benodigde bedrag aan Jouw Logopedist.


ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen alsmede online cursussen daarvan berusten uitsluitend bij Jouw Logopedist tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Jouw Logopedist geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Jouw Logopedist en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Jouw Logopedist.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Jouw Logopedist ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Jouw Logopedist, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Bij inbreuk heeft Jouw Logopedist recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1. Iedere overeenkomst tussen Jouw Logopedist en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Jouw Logopedist kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus.

10.3. De inhoud van de online cursussen zijn niet bedoeld ter vervanging van advies van een logopedist waarbij de klant of kind van de klant onder behandeling is. Indien de klant of kind van de klant onder behandeling staat van een logopedist raadt Jouw Logopedist aan de adviezen van voornoemde persoon op te volgen. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Jouw Logopedist aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De gratis content en betaalde producten en betaalde online cursussen zijn geen vervanging van de behandeling door logopedisten.

10.4. Indien Jouw Logopedist onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Jouw Logopedist uitkeert.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Jouw Logopedist dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jouw Logopedist aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Jouw Logopedist toegerekend kunnen worden:

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Jouw Logopedist sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Jouw Logopedist geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Jouw Logopedist.

10.7. Jouw Logopedist is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. Klant vrijwaart Jouw Logopedist voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van Jouw Logopedist.


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Jouw Logopedist is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Jouw Logopedist weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Jouw Logopedist kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Jouw Logopedist een overeenkomst is aangegaan.

11.2. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Jouw Logopedist onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Jouw Logopedist, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Jouw Logopedist, wanprestatie door leveranciers van Jouw Logopedist waardoor Jouw Logopedist haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Jouw Logopedist of diens leveranciers.

11.4. Bij overmacht heeft Jouw Logopedist tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Jouw Logopedist in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 12. WIJZIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1. Jouw Logopedist behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Jouw Logopedist overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.


ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN ONLINE CURSUSSEN JOUW LOGOPEDIST 

13.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Jouw Logopedist aan te bieden of te doen geven.

13.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Jouw Logopedist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Jouw Logopedist in de praktijk tot uitvoering brengt.

13.3. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

13.4. Na het einde van opengesteld termijn om de online cursus te volgen behoudt de klant geen recht om in te loggen op de online leeromgeving. Indien Jouw Logopedist besluit materiaal te verhuizen naar een andere website, stelt Jouw Logopedist de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing via het bij Jouw Logopedist meest recente bekende emailadres op de hoogte.

13.5. De door Jouw Logopedist aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online cursussen mogen nimmer met derden worden gedeeld.

13.6. Jouw Logopedist biedt een garantieregeling bij de online cursussen. Deze staan vermeld op de website en zijn altijd actueel.

13.7. Jouw Logopedist is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van een online cursus. Het ondergaan van onderdelen van de online cursussen vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

13.8. Jouw Logopedist behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen uit online cursussen indien de deelnemers door hun gedrag online programma belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.


ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jouw Logopedist en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien Jouw Logopedist op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jouw Logopedist partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.5. De klant en Jouw Logopedist zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.6. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Jouw Logopedist en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.


versie: maart 2023